Saturday, June 5, 2010

All Japan Pro-Wrestling - "CROSS OVER 2010"

AJPW, 20.06.2010
Tokyo Korakuen Hall

1. Masanobu Fuchi vs. Yasufumi Nakanoue
2. 
Captain's Hair vs. Hair Match: Shuji Kondo (c), Hiroshi Yamato & Antonio Thomas vs. TARU, Minoru & Hate (c)
3. Seiya Sanada & KAI vs. René Duprée & Lance Cade
4. Masakatsu Funaki & BUSHI vs. Big Daddy Voodoo & X
5. Akebono vs. Ryota Hama
6. Minoru Suzuki, Taiyo Kea & TAKA Michinoku 
KAIENTAI DOJO vs. Suwama, Masayuki Kono & Kaz Hayashi

AJPW, 22.06.2010
Yamagata Big Wing

1. Yasufumi Nakanoue vs. René Duprée
2. Seiya Sanada & BUSHI vs. Lance Cade & Minoru
3. Shuji Kondo, Hiroshi Yamato & Antonio Thomas vs. TARU, Big Daddy Voodoo & Hate
4. Masakatsu Funaki vs. X
5. Masayuki Kono & KAI vs. Minoru Suzuki & Masanobu Fuchi
6. Akebono, Taiyo Kea & TAKA Michinoku 
KAIENTAI DOJO vs. Suwama, Ryota Hama & Kaz Hayashi

AJPW, 24.06.2010
Zepp Sendai

1. BUSHI vs. Minoru
2. Hiroshi Yamato & Yasufumi Nakanoue vs. Junji Izumida & Tsuyoshi Kikuchi
3. Kaz Hayashi & KAI vs. René Duprée & Hate
4. Masakatsu Funaki & Masanobu Fuchi vs. TARU & Big Daddy Voodoo
5. Masayuki Kono & Shuji Kondo vs. Lance Cade & X
6. Minoru Suzuki, Akebono & Taiyo Kea vs. Suwama, Ryota Hama & Seiya Sanada


AJPW, 26.06.2010 (Samurai! TV)Fuji-Q Highland Hall
1. Yasufumi Nakanoue vs. Antonio Thomas
2. Masanobu Fuchi & TAKA Michinoku 
KAIENTAI DOJO vs. Ryota Hama & BUSHI
3. Shuji Kondo & Hiroshi Yamato vs. Minoru & Hate
4. Minoru Suzuki & Masakatsu Funaki vs. Seiya Sanada & KAI
5. Akebono & Taiyo Kea vs. Big Daddy Voodoo & René Duprée
6. Suwama, Masayuki Kono & Kaz Hayashi vs. TARU, Lance Cade & X


AJPW, 28.06.2010
Tsubame Citizen Gymnasium

1. Taiyo Kea vs. Yasufumi Nakanoue
2. Kaz Hayashi & Antonio Thomas vs. Shuji Kondo & Hiroshi Yamato
3. Ryota Hama vs. Minoru
4. Akebono & Masanobu Fuchi vs. Masayuki Kono & BUSHI
5. Minoru Suzuki, Masakatsu Funaki & TAKA Michinoku 
KAIENTAI DOJO vs. Big Daddy Voodoo, Lance Cade & Hate
6. Suwama, Seiya Sanada & KAI vs. TARU, René Duprée & X


AJPW, 30.06.2010
Tochigi City Bunka Center

1. Masanobu Fuchi vs. Hate
2. Kaz Hayashi & Yasufumi Nakanoue vs. René Duprée & Minoru
3. Antonio Thomas vs. Lance Cade
4. Shuji Kondo, Seiya Sanada & Hiroshi Yamato vs. TARU, Big Daddy Voodoo & X
5. Minoru Suzuki & TAKA Michinoku 
KAIENTAI DOJO vs. Masayuki Kono & BUSHI
6. Akebono, Masakatsu Funaki & Taiyo Kea vs. Suwama, Ryota Hama & KAI


AJPW, 01.07.2010
Sakata Municipal Gymnasium

1. BUSHI vs. Yasufumi Nakanoue
2. KAI vs. Antonio Thomas
3. Kaz Hayashi & Ryota Hama vs. René Duprée & X
4. Akebono, Masanobu Fuchi & TAKA Michinoku 
KAIENTAI DOJO vs. Lance Cade, Minoru & Hate
5. 
All Asia Tag Team Title: TARU & Big Daddy Voodoo (c) vs. Shuji Kondo & Hiroshi Yamato
6. Minoru Suzuki, Masakatsu Funaki & Taiyo Kea vs. Suwama, Masayuki Kono & Seiya Sanada


AJPW, 02.07.2010
Tokyo Korakuen Hall

1. Shuji Kondo, KAI, Hiroshi Yamato & BUSHI vs. Minoru, Hate, Toshizo & X
2. 
New Generation Army vs. Nonpartisan Army vs. Voodoo Murders Singles Match Series:
3. 
New Generation Army vs. Nonpartisan Army vs. Voodoo Murders Singles Match Series:
4. 
New Generation Army vs. Nonpartisan Army vs. Voodoo Murders Singles Match Series:
5. 
New Generation Army vs. Nonpartisan Army vs. Voodoo Murders Singles Match Series:
6. 
New Generation Army vs. Nonpartisan Army vs. Voodoo Murders Singles Match Series:
7. 
New Generation Army vs. Nonpartisan Army vs. Voodoo Murders Singles Match Series:
8. 
AJPW World Jr. Heavyweight Title: Kaz Hayashi (c) vs. TAKA Michinoku KAIENTAI DOJO

AJPW, 04.07.2010 (GAORA TV)Osaka Prefectural Gymnasium
1. AJPW World Tag Team Title, Decision Match: Suwama & Ryota Hama vs. Akebono & Taiyo Kea
2. 
Triple Crown: Minoru Suzuki (c) vs. Masayuki Kono

No comments:

Post a Comment