Wednesday, June 25, 2014

WRESTLE-1 TOUR 2014 To The IMPACT, 6/24/2014 [Tue] 18:30 @ Kumamoto City Distribution HallWRESTLE-1 TOUR 2014 To The IMPACT, 6/24/2014 [Tue] 18:30 @ Kumamoto City Distribution Hall
 (1) Shuji Kondo & Hiroki Murase vs. El Hijo del Pantera & Jiro “Ikemen” Kuroshio [WNC]
Winner: Kodo (9:41) following a King Kong Lariat on Kuroshio.


(2) Kikutaro [Akiba] vs. Rene Dupree
Winner: Dupree (5:16) following a Diving elbow drop.


(3) Daiki Inaba vs. Yuji Hino [K-DOJO]
Winner: Hino (10:40) with the Fucking BOMB.


(4) Minoru Tanaka & Koji Kanemoto vs. Seiki Yoshioka & Andy Wu
Winner: Kanemoto (15:30) with an Ankle Hold on Wu.


(5) Ryota Hama & Manabu Soya [FREE] vs. Masayuki Kono & KAZMA SAKAMOTO
Winner: Soya (10:44) following the Wild Bomber on KAZMA.(6) Masakatsu Funaki, Taiyo Kea & Hiroshi Yamato vs. Yoshihiro Takayama, NOSAWA Rongai & MAZADA
Winner: Kea (17:01) following the TKO on NOSAWA.

No comments:

Post a Comment